Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Antimobbestrategi

Formål

Formålet med denne antimobbestrategi er at fremme trivslen på Frederiks Skole, så eleverne møder trygge og veltilpasse op til skoledagen. Vi vil have et stærkt fokus på at forebygge mobning, ligesom vi vil beskrive mulige tiltag i tilfælde af mobning.

 

Definition af konflikter og mobning

Vi skelner mellem konflikter og mobning. Konflikter er følelsesmæssige spændinger, som i visse tilfælde kan føre til fysiske sammenstød. Konflikter kan være ganske alvorlige og medføre forskellige sanktioner, men vi kalder det ikke mobning. Ved mobning er der tale om gentagende og systematisk forfølgelse af elever i sociale sammenhæng. Mobning er altså ikke en pludselig, enkeltstående handling.

 

Trivselspolitik

I Viborg Kommune arbejdes der systematisk med alle elevernes trivsel. Tre gange om året vurderes alle børns trivsel ud fra et koncept kaldet TOPI (tidlig opsporing og indsats). Det er klassens lærere og pædagoger, der vurderer denne trivsel, og der følges altid op på tegn på mistrivsel. 

TOPI er blot et element af den sammenhængende Børne og Ungdomspolitik kaldet ”Lys i øjnene”. Titlen understreger tydeligt, hvor essentielt det er, at vores børn og unge er i god trivsel og dermed har lys i øjnene. ”Lys i øjnene” udpeger de værdier, målsætninger og indsatsområder, som Viborg Byråd ønsker skal præge børne – og ungeområdet.

Et andet element i værdisættet er inddragelsen af forældrene. ”Børn er forældrenes ansvar”, som det står i dokumentet ”Lys i øjnene”, og som vi læser det, er det også for at understrege betydningen af et godt forældresamarbejde. På Frederiks Skole vil vi derfor inddrage forældrene i løsningen af udfordringer i relation til elevernes trivsel.

I foråret afholder vi de nationale trivselsmålinger, ligesom vi tager temperaturen på elevernes arbejdsmiljø. Disse målinger danner baggrund for diskussioner på alle niveauer i skolen, og vi arbejder naturligvis efter at opnå den bedst mulige trivsel for alle elever på skolen 

 

Forebyggelse

På Frederiks Skole er vi meget optaget af elevernes trivsel, og helt aktuelt er det en del af skolens to særlige fokusområder. En stor del af vores indsats på området er forebyggende, og ofte har vi inddraget eksterne parter til at understøtte indsatsen.

SSP samarbejdet er en vigtig del i det forebyggende arbejde i forhold til elevernes trivsel. Vi har vores egen SSP medarbejder, der tager fat i aktuelle problemstillinger, men som også har kontakten til SSP konsulenterne, som vi løbende har besøg af i form af foredrag og undervisning ud fra forskellige temaer. De arbejder i indskolingen med at skabe det gode forældrenetværk. På mellemtrinnet er der

kriminalpræventiv orientering på programmet, ligesom det også er på mellemtrinnet eleverne undervises i brug af de sociale medier. Endelig har de i udskolingen to temaer omkring først alkohol og dernæst rusmidler. Ud over disse faste temaer deltager SSP-konsulenterne også aktuelle sager, hvor vi mener, de kan bidrage konstruktivt. 

I den forebyggende indsats prioriteres også fælles sociale arrangementer, der giver lærere og elever mulighed for at se og opleve hinanden i forskellige arenaer. Disse dage har ofte vist sig at gøre en forskel i forhold til samværet på skolen, og vi vil derfor fortsætte med disse tiltag. Eksempler på sådanne dage er idrætsturneringer, skole-hyggedag, skolernes trivselsdag, Rynkeby-indsamlingsløb og juleklippedagen.

Et andet tiltag der også styrker fællesskabsfølelsen, og dermed trivslen på skolen, er samlingerne i de forskellige afdelinger. Her synges, undervises og samtales, og ofte har indholdet en karakter, der støtter op om fælleskabet i afdelingerne. Et fællesskab vi gerne vil styrke til gavn for trivslen på skolen. På samme måde prioriteres samtalerne på klassen, hvor der er hyppige møder vedrørende trivslen i klassen.

Fællesskabet er også vigtigt i forældregruppen, og ud over vores SSP indsats på området er det vigtigt for os, at vi som skole understøtter det arbejde, der foregår i forældregruppen til gavn for elevernes trivsel.

Desuden spiller ungdomsskolen en central rolle i forhold til vores udskoling, hvor de er rigtig gode til at tilbyde aktuelle og målrettede forløb til gavn for de enkelte elever og for de enkelte klasser.

Endelig indbyder vi også gerne gæster udefra, der kan understøtte vores arbejde med trivsel. Mobning er et tema for alle skoler og institutioner, og der er flere glimrende foredragsholdere, som når ind til vores elever på en anden måde. Disse foredragsholdere har som regel selv haft mobning inde på livet, og ofte er de kendt fra TV eller lignende. 

 

Arbejdet med konflikter og mobning

Konflikter er naturlige og opstår alle steder, hvor mennesker arbejder tæt sammen. Konflikter bliver løst dagligt her på skolen, og som oftest er der tale om små konflikter, hvor alle hurtigt lægger konflikten bag sig. Til tider er de mere alvorlige, og personalet vurderer fra sag til sag, hvordan situationen løses bedst muligt, og hvilke personer der skal inddrages i konfliktløsningen. Det er kendetegnende for løsningerne, at vi ikke leder efter skyldige, men i stedet arbejder ud fra hvordan vi undgår lignende konflikter i fremtiden.

Fra tid til anden kan der opstå situationer, hvor vi vurderer, at der er tale om mobning. I sådanne situationer følger vi hændelserne tæt, og vi inddrager forældrene, til børnene der udøver mobningen, i forhold til at få stoppet mobningen. Mobning accepteres ikke og kan derfor i yderste konsekvens medføre sanktioner fra skolens ledelse.

I situationer hvor konfliktniveauet er højt i en klasse, men hvor der ikke er tale om mobning, kan det også være en mulighed at inddrage eksterne folk i løsningen. Eksempelvis har vi med succes haft flere af Viborg Kommunes læringskonsulenter ude at give rådgivende input.