Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Værdigrundlag

Frederiks Skoles værdigrundlag

 

Frederiks Skoles værdier bygger på værdierne Mangfoldighed, Ordentlighed Dygtighed (MOD) og Tillid i relationerne mellem:

  • børnene indbyrdes
  • børnene og lærerne/pædagogerne
  • lærerne/pædagogerne indbyrdes
  • medarbejderne og ledelsen
  • lærerne/pædagogerne og forældrene

 

Tillid mellem børnene indbyrdes er forbundet med, at hvert enkelt barn føler sig respekteret. 

Respekten mellem børnene er opbygget gennem tydelige voksne, der arbejder for at fremme værdierne mellem børnene og tydeliggørelse af de rammer, som gælder for børnene.

Børnene har ret til et miljø, der er kendetegnet ved ligeværd og fri for regelmæssige drillerier og ydmygelser. Ethvert barn har krav på indgriben fra en lærer eller pædagog, hvis det sker.

Børnene lærer, hvordan de uden indblanding fra voksne kan udvikle kompetencer i konflikthåndtering.  

Børnene føler tillid til, at de er en uundværlig vigtig del af fællesskabet og den gruppe/klasse, de tilhører. Samtidig er det enkelte barn bevidst om og øver sig på, at det har et medansvar for, at de øvrige børn befinder sig godt og trives i gruppen.

Børnene øver indflydelse på dagligdagen gennem et synligt demokrati. 

 

Tillid mellem børnene og lærerne/pædagogerne betyder, at alle er trygge ved at henvende sig til hinanden. 

Alle er ligeværdige. Det betyder, at børnene bliver mødt af voksne med den personlige respekt, som alle mennesker har behov for. Samtidig skal børnene være meget bevidst om, at vi ikke er ligestillede. Det betyder, at børnene skal følge de anvisninger, de får fra de voksne. 

Børnene føler tillid til, at alle voksne omkring dem samarbejder om det enkelte barns alsidige og personlige udvikling. 

 

Tillid mellem lærerne og pædagogerne indbyrdes betyder, at alle har et medansvar for, at værdigrundlaget er aktivt i forhold til dagligdagen. 

Samarbejdet sker med udgangspunkt i det enkelte barns trivsel og udvikling. Også for medarbejderne gælder, at alle har et medansvar for, at den enkelte medarbejder trives. 

Det er vigtigt, at medarbejderne indbyrdes kan afhjælpe og støtte hinanden i situationer, der udgør en belastning i forhold til arbejdet. Åbenhed i forhold til kolleger er værdifuldt i forhold til det psykiske arbejdsmiljø.

Opbakning til kolleger betyder, at man er loyal overfor håndhævelse af værdigrundlag, ordensregler og fælles vedtagelser. Det er legalt at gøre en kollega opmærksom på det, hvis man oplever manglende loyalitet.

 

Tillid mellem medarbejdere og ledelsen betyder en fælles forpligtelse til, at alle kan udføre deres opgaver med respekt for hinanden og hinandens roller på baggrund af værdigrundlaget. 

Medarbejderne har en arbejdsplads, der er i stadig udvikling, og hvor der er medindflydelse på egen arbejdssituation med respekt for de gældende overordnede rammer og værdier. 

Medindflydelse og medansvar på arbejdspladsens udvikling udøves gennem dialog og fremsættelse

af fremadrettede forslag i de respektive råd og udvalg. Alle medarbejdere får en årlig udviklingssamtale med den nærmeste leder. Endvidere skal medarbejderne have mulighed for hurtigst muligt at mødes med nærmeste leder, såfremt der er forhold, som medarbejderen ønsker drøftet.

Den daglige omgangstone er præget af venlighed. I forhold hertil fungerer både ledelse og medarbejdere som rollemodeller.

 

Tillid mellem lærere/pædagoger og forældre er en forudsætning for det enkelte barns læring og trivsel. Barnet er afhængigt af, at de voksne loyalt kan samarbejde om barnets udvikling.

Forældrene føler tillid til, at alle voksne omkring barnet arbejder frem mod det samme mål. Det er lærernes/pædagogernes opgave at sikre, at denne tillid opbygges. 

Samtaler mellem lærere/pædagoger og forældre sker med udgangspunkt i det anerkendende børnesyn og med udgangspunkt i skolens værdigrundlag.  

Pædagoger, lærere og forældre opfordres til at kontakte hinanden, så problematiske situationer og oplevelser kan drøftes direkte mellem de voksne omkring barnet. 

  

Revideret og vedtaget på skolebestyrelsens møde den 23. marts 2010